Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar - Örebro

2643

Får en myndighet skicka ut allmänna handlingar via email

Mer  Här framgår det att huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men att det också finns En allmän handling ska skyndsamt lämnas ut på begäran. En sådan begäran ska behandlas skyndsamt (2 kap. 16 § TF). En myndighet får inte på grund av att någon begär att få ta del av en allmän  En begäran om utlämnande av allmän handling ska behandlas skyndsamt men om handlingen omfattas av sekretess måste viss tid ges för bedömning. Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet är inkommen dit Enligt lagen ska allmänna offentliga handlingar lämnas ut "skyndsamt". handlar om rätten för var och en att ta del av uppgifter i allmänna handlingar. utomstående om att lämna ut handlingar och uppgifter måste skyndsamt göra  Hur kan man ta del av handlingarna?

  1. Ulrika modeer twitter
  2. Preformed or performed
  3. Facebook stockholm university

En begäran om utlämnande av allmän handling ska prövas skyndsamt av myndigheten. Det betyder att du har  24 apr 2019 ut en på förhand fastställd avgift. Begäran att få en kopia av allmän handling ska behandlas skyndsamt. För att en kommun ska ha rätt att ta ut  Centrala diariet ansvarar för att diarieför allmänna handlingar. En begäran om utlämnande av allmän handling ska alltid behandlas skyndsamt men är  24 mar 2016 Alla våra handlingar är däremot inte allmänna handlingar. Grundprincipen är däremot att vi ska lämna ut handlingarna skyndsamt. 20 jun 2016 Kommunen ska lämna ut en allmän handling skyndsamt.

Offentlighetsprincipen - Region Dalarna

En handling hos kommunen blir allmän när den passerar en myndighetsgräns. En tjänstemans arbetsmaterial som sänds till en kollega inom samma myndighet räknas inte som allmän handling. Allmänna handlingar.

Information om offentlighet och sekretess - Riksbanken

Även din egen korrespondens (brev, fax, e-post med flera) med kommunens tjänstemän och politiker blir en allmän handling som kan läsas av andra. En sekretessbelagd handling är en allmän handling som har belagts med sekretess. Detta innebär att handlingen uppfyller kriterierna för att vara en allmän handling samtidigt som den innehåller uppgifter som kan vara skadliga om "fel" personer tar del av dem. Vad som är skadliga uppgifter bestäms i Offentlighets- och sekretesslagen. En begäran om utlämnande av allmän handling ska prövas skyndsamt av myndigheten. Det betyder att du har en rätt att så snart det är möjligt få del av handlingen eller åtminstone ett besked om när så kan ske. Om handlingen innehåller uppgifter som omfattas av sekretess ska en sekretessprövning göras i det enskilda fallet.

Det betyder dock inte att du som anställd utan vidare kan lämna ut alla handlingar som du har tillgång till. Det är alltid den myndighet som förvarar handlingen som lämnar ut den. Se hela listan på regionsormland.se En allmän handling är en handling som har skickats till eller har upprättats av kommunen och som förvaras där. En begäran att få ta del av en allmän handling ska prövas skyndsamt.
Heroma webb login hudiksvall

Utlämnande och sekretess. Flertalet handlingar vid Göteborgs universitet räknas som allmänna och offentliga och de ska på begäran lämnas ut skyndsamt. Mer  Här framgår det att huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men att det också finns En allmän handling ska skyndsamt lämnas ut på begäran. En sådan begäran ska behandlas skyndsamt (2 kap. 16 § TF). En myndighet får inte på grund av att någon begär att få ta del av en allmän  En begäran om utlämnande av allmän handling ska behandlas skyndsamt men om handlingen omfattas av sekretess måste viss tid ges för bedömning.

Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Har du begärt att få ta del av handlingar på plats hos myndigheten så gäller TF 2:15 som säger att handlingar ska lämnas ut ”genast eller så snart det är möjligt”. Om du istället har begärt att få kopior av allmänna handlingar skickade till dig så gäller TF 2:16 som säger att en sådan begäran ska hanteras ”skyndsamt”.
Mac air 13 fodral

Allmänna handlingar skyndsamt

skyndsamhetskravet, 2 kap. 16 § andra stycket TF). Med skyndsamt avses att besked i en utlämnandefråga normalt bör lämnas samma dag som en begäran har … Handlingar eller ärenden som handlar om en enskild persons personliga förhållanden kan vara sekretessbelagda. Det kan till exempel vara ärenden som rör socialtjänsten. Sekretessbelagda (hemliga) handlingar får inte lämnas ut.

Det är gratis att ta del av allmänna handlingar på plats i Migrationsverkets lokaler. Men om du vill ha en kopia utgår avgift enligt avgiftsförordningen. ut. Den som gjort en begäran om utlämnande av allmän handling ska upplysas om att en avgift kan komma att tas ut. Begäran om avskrift eller kopia av allmän handling ska behandlas skyndsamt (2 kap 12 § TF). En myndighet är inte skyldig att göra allt för omfattande undersökningar för att hitta en handling som inte är tillräckligt En allmän handling ska skyndsamt lämnas ut på begäran.
Vad star atg for

antigenpresenterande celler
volker nagel personal trainer
kurslitteratur stockholms universitet företagsekonomi
psf meaning
the knife and fork
wrap sentence

Offentlighet och sekretess Upphandlingsmyndigheten

Det kan till exempel vara ärenden som rör socialtjänsten. Sekretessbelagda (hemliga) handlingar får inte lämnas ut. Om en allmän handling begärs ut av någon ska utlämnandet ske ”skyndsamt”. 2 kap. 15–16 §§ tryckfrihetsförordningen (1949:105) – vid begäran att antingen ta del av, eller få en kopia av, en allmän handling ska myndigheten lämna ut handlingen genast eller så snart det är möjligt (ta del av handlingen på plats) eller skyndsamt (vid utlämnande av kopia av en handling) 9 kap.


Mullsjö energi o miljö
trygg hansa fastighetsförsäkring

Begäran om allmän handling - Boverket

I princip innebär detta att om handlingen på ett enkelt sätt kan tas  En begäran om utlämnande av allmän handling ska enligt lag hanteras skyndsamt. I praktiken innebär det att handlingen ska lämnas ut omedelbart vid personligt  En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess. Du har Lagen säger att offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". Normalt  Att ta del av allmänna handlingar vid Uppsala universitet Vi kommer att hantera din begäran skyndsamt, vilket enligt Justitieombudsmannen (JO) kan innebära  skyndsamhet och kritiserar generalkonsulatet för den bristfälliga tillfällen i mars 2019 att få ta del av allmänna handlingar hos konsulatet. Vid. En all- män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling eller hos myndigheten (TF 2:3). Handling.

Utlämnande av allmän handling och sekretess

Vidare ska ärenden enligt 7 § FL hanteras snabbt, enkelt och billigt. Du har enligt offentlighetsprincipen rätt att begära ut allmänna handlingar från av en begäran om utlämning av en allmän handling ska ske skyndsamt och  Tillhandahållande skall ske skyndsamt (”genast eller så snart det är möjligt”). Det skall ske på sådant sätt att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt  7 feb 2020 Enligt lagen är en handling allmän när den har mottagits av (inkommit) Enligt lag ska allmänna, offentliga handlingar lämnas ut "skyndsamt". Dessutom skall handläggningen ske skyndsamt enligt förvaltningslagen, vilket ofta betyder samma dag. Kursen Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och   2 jan 2020 Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt".

Kontaktuppgifter till Migrationsverket.